Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pobočný spolek Český svět - Ralsko

Založení

sdružení

Český svět - Ralsko o.s.

Stanovy      Český svět, o.s.

a

Zapsání

sdružení

jako

Pobočný spolek Český svět - Ralsko

u krajského soudu v Ústí nad Labem, pod číslem L/8837  

article preview

Vážení přátelé,

 

sdružili jsme se proto, abychom založením místního občanského sdružení jako pobočného spolku Český svět - Ralsko uctili a zdůraznili minulou a i současnou nemalou snahu značného množství lidí zbavit tento krásný kraj pyrotechnické zátěže, která také ještě dnes obtěžuje občany našeho města, ale také každého návštěvníka naší krásné přírody. Lidí, kteří se přímo nebo nepřímo podíleli na této ušlechtilé a mnohdy velmi nebezpečné činnosti, bylo opravdu velmi mnoho, jejich počet určitě překračuje stovku. Všichni se snažili odvézt svou práci na sto procent, ale objektivní příčiny, které neustále, po celou dobu aktivní desetileté „částečné pyrotechnické asanace“ neumožňovaly splnit to, co si každý z nás přál, aby byl prostor asanován úplně a bezezbytku.

 

     Dvacetileté provádění pyrotechnické asanace v několika fázích má již svou historii, historii delší než jsou samotné novodobé dějiny našeho města. Proto, aby vůbec mohlo toto město vzniknout, musela už v předstihu proběhnout asanace sídlišť, kam se měli stěhovat noví občané. Tuto historii chceme každému, kdo o ní projeví zájem, představit sice na malém prostoru, ale s o to větší snahou.

 rychtář p.s. Český svět - Ralsko

 *** 

skener_20160219.jpg

 

skener_20160219--2-.jpg

Schvalující schůze spolku.docx

Skener_20160219.jpg

Český svět.docx

Původní

 Stanovy

Český svět, o.s.

 

 

 

 

 

 

Krédo: „Mnohem těžší, než zasadit strom, postavit dům a zplodit syna je vychovat dítě, zachovat dům a vypěstovat strom.“

Na podporu těchto aktivit jsme se rozhodli utvořit Český svět, o.s. Naším hlavním cílem je naplnění hesla: „Aby po nás něco hezkého zbylo“.

Čl. I.

Úvodní ustanovení

 

1) Český svět, o. s. (dále též „sdružení“) je dobrovolným občanským sdružením ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.   

2) Český svět. O.s. užívá zkratku ČS, o.s. a  své logo.            

 Čl.II.

Činnost  Sdružení Český svět

 1) Činnost sdružení je zaměřena zejména na:

a)      rodinnou výchovu, péči o děti 

b)      údržbu domů, bytů a památek  

c)      péči členů sdružení o zeleň vlastní i veřejnou 

d)     k tomu bude pořádat společenské akce, výchovná setkání, získávat sponzory 

vše musí probíhat v souladu s krédem a heslem sdružení.

 Čl.III.

Členství ve Sdružení

1) Vznik členství: 

a)      Členem sdružení se může stát každý občan ČR, který je schopen takový úmysl sám projevit, nejlépe písemně. Může jím být za stejných podmínek i cizinec, pokud je ochoten plnit krédo sdružení – „vychovat dítě, zachovat dům, pěstovat strom, tak, aby po nás něco hezkého zbylo“ - a to způsobem příjemným nejen pro něj, ale i pro jeho okolí.  

b)      Členem sdružení se mohou stát i právnické osoby 

c)      Čestným členem se může stát fyzická osoba, která významným způsobem přispěla k naplnění programu sdružení nebo jinak významně podpořila jeho činnost. Čestné členství na místní úrovni schvaluje v souladu se členy místního sdružení rychtář, na celostátní úrovni na návrh rady starosta. 

2) Práva a povinnosti členů:

a)      Právem člena je účastnit se všech akcí sdružení na místní i celostátní úrovni, a to i jednání rady. 

b)      Dostávat zdarma zpravodaj Český svět a informovat v něm o svých úspěších. 

c)      Účastnit se práce v sekcích, budou-li utvořeny. 

d)     Zakládat další místní sdružení. 

e)      Být členem více místních sdružení. 

f)       Podávat návrhy na udělení cen a titulů, a to i takových, které si sám vymyslí. 

g)      Povinností člena je plnit přijaté krédo a platit členský příspěvek. 

h)      Členství může být zrušeno, když o to člen požádá, nebo rozhodnutím rady, pokud zvlášť zavrženíhodným způsobem porušil stanovy a krédo. 

 

Čl.IV.

Sídlo 

Sídlem Českého světa, o.s. je Kovárna Ondřeje Stelziga, Dolní Řasnice č. 27, okres Liberec, PSČ 463 67

 Čl. V.

Organizační jednotky

 

1)      Organizační jednotky jsou místní sdružení  

2)      Místní sdružení jsou právnické osoby, jednající samostatně svým jménem. 

3)      Místní sdružení může založit, kterýkoli člen tam, kde ještě neexistuje i v místě, kde již je. Toto místní sdružení nese označení Český svět - a místo, v případě dalšího sdružení ve stejném místě, bližšího označení podle ulice, nebo např. podle prostor, kde se toto sdružení schází. (Místní označení tak může např. vypadat: ČS - Praha,o.s., ČS - Vinohrady,o.s., ČS - U Medvídků, o.s..) Členové mohou zvolit podle svého zaměření i další doplňující označení, které nesmí být urážlivé. 

4)      Místní sdružení musí mít nejméně 5 členů. Svá rozhodnutí přijímá  ve vzájemné shodě. Nemohou-li se členové dohodnout, má právo každý z nich založit vlastní místní sdružení a stát se jeho rychtářem. Změna počtu členů se oznamuje do sídla Českého světa, o.s. Nemá-li původní sdružení pět členů, zaniká. Jeho členové mohou vstoupit do kteréhokoli jiného místního sdružení. 

5)      Místní sdružení může používat symboly a materiály Českého světa, o.s. 

6)      Místní sdružení se schází nejméně dvakrát za rok a vede seznam svých členů. 

7)      Za datum vzniku místního sdružení se považuje den vydání registračního listu o založení místního sdružení. Registrační list místního sdružení vydá starosta nebo 1. radní neprodleně po doručení žádosti o zápis místního sdružení do sídla Českého světa, o.s. 

8)      Žádost o zápis místního sdružení musí obsahovat datum a místo ustavující schůze, název místního sdružení, adresu sídla, předpokládaný předmět činnosti, titul, jméno, příjmení, rodné číslo a adresu zakládajících členů s případnými kontaktními údaji (telefon, fax, email), označení zakládajícího člena, který je rychtářem, potvrzení o uhrazení členských příspěvků za všechny členy místního sdružení a podpisy všech zakládajících členů.  

Čl.VI. 

Orgány  

Orgány sdružení jsou rada, starosta, rychtář.a 1, radní. 

 

Čl. VII.

Rada

 1) Nejvyšším orgánem sdružení je rada. Rada se tvoří z rychtářů místních sdružení a starosty. Rada může jednat o všech záležitostech sdružení. Rozhodnutí rady jsou závazná pro radu, rychtáře i starostu, k místním sdružením mají charakter doporučení a metodického vedení. O jednání rady se provede zápis do kroniky.

 Rada dále:

a)      mění stanovy, 

b)      volí z členů rady 1. radního, 

c)      hodnotí a plánuje činnost sdružení, schvaluje  rozpočet minulý i budoucí, 

d)     může utvářet sekce (dítě, strom, dům), kontrolní skupiny hospodaření, pro metodickou pomoc apod., 

e)      schvaluje výroční ceny a tituly. 

2) Rada se usnáší většinou přítomných rychtářů, při rovnosti hlasů se hlas starosty rovná dvěma hlasům.  

3) Rada se schází nejméně jednou za rok v sídle Českého světa, o.s., nebo v místě, které je z dopravního hlediska nejvhodnější pro většinu členů rady. Návrhy na místo konání podávají rychtáři, s konečnou platností rozhoduje starosta.  

Čl. VIII.

Starosta a 1. radní

1) Starosta je představitelem Českého světa, o.s. Funkce starosty je čestná a vykonává ji Milan Maršálek, bytem Křižíkova 272/17, Praha 8. S jeho souhlasem je použita v názvu sdružení ochranná známka Český svět. V případě jeho úmrtí nebo odstoupení může rada zvolit nového starostu. Majitel známky může její použití zakázat v případě, že se sdružení odchýlí od svého kréda. Starosta jedná a zastupuje  sdružení na celostátní úrovni, jeho jednání podléhá souhlasu rady. Starosta nesmí jednat v rozporu s krédem a stanovami Českého světa, o.s. 

2) 1. Radní zastupuje Starostu v jeho nepřítomnosti na jednání rady nebo v jiném nutném  případě. Může být Radou pověřen všemi výkonnými pravomocemi starosty. 1.Radní nesmí jednat v rozporu s krédem a stanovami Českého světa, o.s.  

Čl. IX. 

Rychtář

Zakládající člen místního sdružení se stává jeho rychtářem, musí být starší 18 let. V případě, že tuto funkci nechce, nebo nemůže vykonávat, zvolí si sdružení nového rychtáře. Rychtář nesmí jednat v rozporu s krédem a stanovami Českého světa, o.s.. 

 

Čl.X.

Jednání jménem Sdružení 

1) V běžných záležitostech je oprávněn za Český svět, o.s. na celostátní úrovni jednat starosta a 1. radní. V případech zvláštního zřetele hodných, zejména při nakládání s majetkem sdružení nad rámec běžného hospodaření (viz. bod XI.), zavazování se ze smluv apod., je třeba písemného souhlasu rady. 

2) V běžných záležitostech je oprávněn za místní sdružení jednat rychtář. V případech zvláštního zřetele hodných, zejména při nakládání s majetkem místního sdružení nad rámec běžného hospodaření (viz. bod XI.), zavazování ze smluv apod., je třeba písemného souhlasu členů místního sdružení.  

 Čl. XI.

Hospodaření 

1) Zdrojem příjmu Českého světa, o.s. jsou členské příspěvky, dary, dotace a náhodné příjmy.

2) Základní členský příspěvek je 200 Kč za rok. Místní sdružení členský příspěvek odvádí na účet Českého světa, o.s. nebo do pokladny sídla Českého světa, o.s.. Může být použit pouze ke správním a administrativním nákladům sdružení a k pořízení zpravodaje sdružení. Místní sdružení může přijmout i vyšší příspěvek od člena, ale základní členský příspěvek musí být vždy odveden na účet celostátního sdružení. Dary jsou podle rozhodnutí dárce k dispozici radě nebo místnímu sdružení.

3) Pokud místní sdružení dosáhne hospodářských výnosů, musí splňovat náležitosti dané právními předpisy a může je použít dle vlastního uvážení v rámci spolkového kréda. Je vhodné podpořit i činnost centra.  O přijatých a vydaných finančních prostředcích vede místní sdružení daňovou evidenci případně účetnictví dle zákona. Hospodářsky odpovědným je na místní úrovni rychtář, celostátně starosta, nebo jím pověřená osoba.  

4) Všichni členové sdružení usilují o získání grantů, dotací a podpor na činnost z veřejných, domácích i zahraničních zdrojů. 

 

Čl.XII.

Zánik sdružení 

1) Místní sdružení se mohou dobrovolně rozpustit nebo sloučit s jiným sdružením Českého světa. Před rozpuštěním musí být vyřešeny hospodářské závazky. O sloučení může rozhodnout i rada. Pokud místní sdružení více než rok nevykazuje žádnou činnost a má současně méně než 5 členů, může Rada rozhodnout o jeho rozpuštění. Členové zaniklého místního sdružení si mohou zvolit, do kterého místního sdružení vstoupí.  

2)  Zánik sdružení na úrovni ČR vychází ze zákona č. 83/1990 Sb., ale my jej nepředpokládáme, neboť Český svět nezanikne. 

 Čl.XIII.

Závěrečná ustanovení

 1)      Sdružení je založeno schválením a odsouhlasením stanov členy přípravného výboru a  vzniká registrací u Ministerstva vnitra České republiky. Do ustavení jednotlivých orgánů sdružení jedná za sdružení přípravný výbor. 

2)      Záležitosti neupravené stanovami se řeší dohodou členů místního sdružení v souladu s platnými zákony ČR. 

 

Přípravný výbor:

Dr. Milan Maršálek, RČ: 481012/007

Křižíkova 272/17, 180 00 Praha 8

Jaroslava Fišerová, RČ: 465926/201

Ježkova 963/2, 130 00 Praha 3

Jan Svoboda, RČ: 520905/230

463 67 Dolní Řasnice 316 

     Tyto stanovy byly registrovány Ministerstvem vnitra, úsek sdružování dne 27.12.2006, pod č.j. VS/1-1/66 114/06-R a Český svět, občanské sdružení dostal přiděleno IČO: 270 50 556

 ***

původní reg. list

 

002.jpg

003.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

V rámci Občanského sdružení Český svět jsme se zúčastnili "Pochodu proti daním" viz WWW CESKYSVET.INFO

***

K  výročí založení občanského sdružení je pořádána akce "Pyrotechnické pálení čarodějnic" 30.dubna kterou předchází členské zasedání s výroční zprávou rychtáře 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Pálení čarodějnic 2014

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 


Poslední fotografie

Archiv

Kalendář
<< březen >>
<< 2024 >>
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


Statistiky

Online: 3
Celkem: 612047
Měsíc: 6323
Den: 182